Home Thông Tin Đoàn Đội Ý nghĩa ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931
Ý nghĩa ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 In
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 
Chủ nhật, 11 Tháng 3 2012 13:43

CHAØO MÖØNG KÆ NIEÄM

NGAØY THAØNH LAÄP ÑOAØN THCS HOÀ CHÍ MINH – 26/3/1931

 

Vaøo muøa xuaân naêm 1931 ôû thôøi ñieåm töø ngaøy 20 - 26.03.1931 khi tieán haønh hoäi nghò BCH Trung öông Ñaûng laàn thöù II, trong ñoù TW Ñaûng daønh 1 phaàn quan troïng chöông trình laøm vieäc ñeå baøn veà coâng taùc Thanh nieân ñaõ ñi ñeán nhöõng quyeát ñònh coù yù nghóa ñaëc bieät nhö: caùc caáp Ñaûng töø Trung öông ñeán Ñòa phöông phaûi cöû ngay caùc caáp UÛy vieân cuûa Ñaûng phuï traùch coâng taùc Ñoaøn.

Tröôùc söï phaùt trieån vaø lôùn maïnh cuûa phong traøo thanh nieân cuõng nhö söï phaùt trieån vaø lôùn maïnh cuûa Ñoaøn treân caû 3 Mieàn Baéc-Trung-Nam, ôû nöôùc ta ñaõ xuaát hieän nhieàu toå chöùc Ñoaøn cô sôû vôùi khoaûng hôn 1.500 ñoaøn vieân vaø moät soá ñòa phöông ñaõ hình thaønh heä thoáng Toå chöùc Ñoaøn xaõ, huyeän ñeán cô sôû. Söï phaùt trieån lôùn maïnh cuûa Ñoaøn ñaõ ñaùp öùng kòp thôøi ñoøi hoûi caáp baùch cuûa phong traøo thanh nieân nöôùc ta baáy giôø. Theo ñeà nghò cuûa Ban thöôøng vuï Trung öông Ñoaøn Thanh nieân Lao ñoäng Vieät Nam, ñaïi hoäi Ñoaøn toaøn quoác laàn thöù 3, hoïp töø 22 - 25.03.1961 ñaõ quyeát ñònh laáy ngaøy 26.03.1931 laøm ngaøy kyû nieäm thaønh laäp Ñoaøn haøng naêm. Ngaøy 26/03 trôû thaønh ngaøy veû vang cuûa tuoåi treû Vieät Nam, cuûa Ñoaøn TNCS HCM quang vinh…………

Töø 26.03.1931 ñeán nay, ñeå phuø hôïp vôùi yeâu caàu nhieäm vuï cuûa töøng thôøi kyø caùch maïng, Ñoaøn ñaõ ñoåi teân nhieàu laàn: (7laàn)

-          Töø 1931-1936:            Ñoaøn TNCS Vieät Nam, Ñoaøn TNCS Ñoâng Döông.

-          Töø 1937-1939:            Ñoaøn Thanh Nieân daân chuû Ñoâng Döông.

-          Töø 11.1939-1941:       Ñoaøn thanh nieân phaûn Ñeá Ñoâng Döông.

-          Töø 5/1941-1956:         Ñoaøn thanh nieân cöùu Quoác Vieät Nam.

-          Töø 25/10/1956-1970:  Ñoaøn Thanh Nieân Lao ñoäng Vieät Nam.

-          Töø 03/02/1970-1976:  Ñoaøn thanh nieân Lao ñoäng Hoà Chí Minh

-          Töø 12/1976 – nay:     Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh.

 

Töø ngaøy thaønh laäp ñeán nay, Ñoaøn ta toå chöùc 9 laàn Ñaïi hoäi:

-          Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Toaøn quoác laàn thöù 1: toå chöùc töø 07 - 14.02.1950 taïi huyeän Ñaïi Töø, tænh Thaùi Nguyeân (nay laø tænh Thaùi Baéc), vôùi hôn 400 ñaïi bieåu, ñoàng chí Nguyeãn Lam laøm Bí thö.

-          Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Toaøn quoác laàn thöù 2: töø 25.10 – 04.11.1956 taïi thuû ñoâ Haø Noäi, coù 479 ñaïi bieåu. Ñaïi hoäi baàu 30 ñoàng chí vaøo BCH, ñoàng chí Nguyeãn Lam laøm Bí thö thöù nhaát.

-          Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Toaøn quoác laàn thöù 3: hoïp töø 23 – 25.03.1961 taïi Haø Noäi, coù 677 ñaïi bieåu. Ñaïi hoäi baàu 71 uûy vieân BCH trung öông, ñoàng chí Vuõ Quang laøm Bí thö thöù nhaát.

-          Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Toaøn quoác laàn thöù 4: hoïp töø 20 – 22.11.1980 taïi Haø Noäi, coù 623 ñaïi bieåu. Ñaïi hoäi baàu BCH trung öông vaø Ban Bí Thö 13 ñoàng chí, ñoàng chí Vuõ Maõo ñöôïc baàu laøm Bí thö thöù nhaát.

-          Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Toaøn quoác laàn thöù 5: hoïp töø 27 – 30.11.1987 taïi Haø Noäi, coù 750 ñaïi bieåu. Ñaïi hoäi baàu 150 uûy vieân BCH trung öông, BCH ñaõ baàu Ban thöôøng vuï Trung öông Ñaûng goàm 23 ñoàng chí, ñoàng chí Haø Quang Döï ñöôïc baàu laøm Bí thö.

-          Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Toaøn quoác laàn thöù 6: hoïp töø 15 – 18.10.1992 taïi Haø Noäi, coù 797 ñaïi bieåu. Ñaïi hoäi baàu 91 uûy vieân BCH trung öông, BCH ñaõ baàu 14 uûy vieân thöôøng vuï, ñoàng chí Hoà Ñöùc Vieät ñöôïc baàu laøm bí thö thöù nhaát.

-          Ñaïi hoäi Ñoaøn TNCS HCM toaøn quoác laàn thöù 7: töø 26 – 29.11.1997 taïi Haø Noäi, coù 899 ñaïi bieåu. Ñaïi hoäi baàu ra 125 uûy vieân BCH, ñ/c Vuõ troïng Kim ñöôïc baàu laøm Bí thö.

-          Ñaïi hoäi Ñoaøn TNCS HCM toaøn quoác laàn thöù 8:töø 8 – 11.12.2004 taïi Haø Noäi, coù 898 ñaïi bieåu, ñoàng chí Hoaøng Bình Quaân ñöôïc baàu laøm bí thö thöù nhaát.

-          Ñaïi hoäi Ñoaøn TNCS HCM toaøn quoác laàn thöù 9: hoïp töø 17 – 21.12.2007 taïi Haø Noäi, coù 1033 ñaïi bieåu. Ñaïi hoäi ñaõ baàu ra 145 uûy vieân BCH, ñoàng chí Voõ Vaên Tröôûng ñöôïc baàu laøm Bí thö thöù nhaát. Ñaïi hoäi ñaõ söûa ñoåi vaø boå sung 1 soá quy ñònh trong noäi dung ñieàu leä Ñoaøn cho phuø hôïp vôùi tình hình phaùt ttrieån cuûa nöôùc ta hieän nay.

 

Nhieàu theá heä Thanh nieân ñaõ keát tuïc nhau chieán ñaáu anh huøng vì ñoäc laäp töï do cuûa Toå quoác, vì CNXH. Tieâu bieåu nhö: Voõ Thò Saùu, Traàn Vaên Ôn, Cuø Chính Lan, Beá Vaên Ñaøn, Phan Ñình Gioùt, Nguyeãn Vaên Troãi, Nguyeãn Vieát Xuaân, Thaùi Vaên A, Lyù Töï Troïng… vôùi nhieàu phong traøo soâi noåi: Thanh nieân xung phong tình nguyeän, Ba saün saøng, naêm xung kích, thanh nieân kieân cöôøng thaéng Myõ… Theá heä thöù ba naøy coù maët ñoâng ñaûo trong cuoäc taán coâng thaàn toác vaø noåi daäy muøa xuaân 1975 giaûi phoùng Mieàn Nam thoáng nhaát ñaát nöôùc.

 

Những phong trào thanh niên thể hiện sự đóng góp của Đoàn qua các thời kì cách mạng

- Từ năm 1956 – 1960: Phong trào lao động kiến thiết Tổ quốc

- Từ năm 1960–1964: Phong trào xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.

- Từ năm 1964 – 1975: Phong trào “Ba sẵn sang ở miền Bắc và “Năm xung phong” ở miền Nam.

- Năm 1976: “Ba mũi tiến công tiêu cực và toàn Đoàn tham gia xây dựng Đảng”

- Từ năm 1982 đến 2007: Nhiều phong trào thanh niên liên tiếp được triển khai và hoàn thành, tiêu biểu nhất là phong trào “Thanh niên tình nguyện”.

- Trong nhiệm kì 2007 – 2012, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tập trung triển khai hai phong trào lớn là: “Năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”.

Những thế hệ thanh niên kế tiếp nhau đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do của Tổ Quốc, vì chủ nghĩa xã hội đã liên tiếp lập nên những chiến công xuất sắc và trưởng thành vượt bậc.

 

Huy hiệu đoàn do họa sỹ Huỳnh Văn Thuận vẽ vào năm 1951 tại chiến khu Việt Bắc. Ý nghĩa của huy hiệu Đoàn được Bác nói như sau: “Huy hiệu Đoàn Thanh niên là tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên, ý nghĩa của nó là thanh niên phải xung phong gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác, trong học tập, lao động và rèn luyện đạo đức cách mạng. Thanh niên phải thành một lực lượng to lớn và vững chắc trong công cuộc kháng chiến kiến quốc, đồng thời phải vui vẻ, hoạt bát”.

Naêm nay, nhaân kyû nieäm 80 naêm ngaøy thaønh laäp Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh, raát nhieàu hoaït ñoäng thanh nieân dieãn ra treân khaép moïi mieàn ñaát nöôùc. Taïi thaønh phoá HCM cuõng dieãn ra các hoạt động: sân chơi kỹ năng, trò chơi dân gian, hội thi thể dục thể thao; các diễn đàn, tọa đàm, các hội thi nhằm phát huy sáng kiến, hiến kế của thanh thiếu nhi đối với tổ chức Đoàn, Hội, Đội; Đêm dạ hội thanh niên, giao lưu văn nghệ- lửa trại, hội thi... Ñieàu naøy cuõng theå hieän raèng: Trong coâng cuoäc xaây döïng CNXH vaø ñoåi môùi ñaùt nöôùc, haøng chuïc trieäu Ñoaøn vieân ñaõ haêng haùi daáy leân phong traøo ñaåy maïnh thi ñua saûn xuaát vaø tieát kieäm, theå hieän yù chí tieán coâng, caùch maïng tuoåi treû, vöõng böôùc tieán leân döôùi laù côø veû vang cuûa Ñaûng.

GÖÔNG SAÙNG ÑOAØN VIEÂN

Tröôùc tieân laø göông saùng chò Voõ Thò Saùu:

Voõ Thò Saùu – sinh naêm 1936 taïi Ñaát Ñoû, Long Ñieàn, tænh Baø Ròa (cuõ). Tham gia ñoäi coâng an xung phong Ñaát Ñoû naêm 1949 laøm lieân laïc, tieáp teá, khi ñoù môùi 13 tuoåi. Laäp chieán coâng xuaát saéc: neùm löïu ñaïn taïi chôï Ñaát Ñoû, dieät 1 quan ba vaø laøm bò thöông 12 teân lính Phaùp. Bò baét giam ôû nhaø lao Baø Ròa ñeán khaùm Chí Hoøa, boát Ca-ti-na. Maëc duø phaûi chòu ñöïng söï tra taán daõ man, Chò vaãn giöõ vöõng khí tieát, tieáp tuïc tham gia ñaáu tranh trong tuø. Thaùng 4/1951, bò toøa binh Phaùp keát aùn töû hình. Sau ñoù bò giam giöõ ôû Xaø Lim töû hình ôû khaùm lôùn, roài bò ñöa ra Coân Ñaûo baén vaøo ngaøy 13/03/1952. Treân ñöôøng ñöa ñi xöû baén, chò Saùu caát cao tieáng haùt. Tieáng haùt cuûa 1 Ngöôøi con gaùi ñi ñeán nôi haønh quyeát vaãn laïc quan, tin töôûng vaøo thaéng lôïi cuûa daân toäc ta.

 

Chaéc haún chuùng ta, ai cuõng nghe noùi ñeán 1 chieán só giaûi phoùng ñôn vò bieät ñoäng Saøi Goøn, ñaõ ñaët mìn treân caàu Coâng Lyù möu gieát Boä tröôûng quoác phoøng Myõ Maéc Na-ma-ra vaøo naêm 1964? (leân gioïng). Ñoù laø anh Nguyeãn Vaên Troãi (xuoáng gioïng). Nguyeãn Vaên Troãi – sinh naêm 1940 taïi xaõ Thanh Quyùt, huyeän Ñieän Baøn, tænh Quaûng Nam. 15 tuoåi ra Ñaø Naüng, roài 1 naêm sau vaøo Saøi Goøn tìm vieäc laøm. Tröôùc phaûi ñaïp xích loâ ñeå nuoâi thaân, sau laøm thôï ñieän ôû xöôûng Ngoïc AÙnh. Anh laø 1 chieán só giaûi phoùng ñôn vò bieät ñoäng Saøi Goøn, ñaõ ñaët mìn treân caàu Coâng Lyù möu gieát Boä tröôûng quoác phoøng Myõ Maéc Na-ma-ra. Vieäc khoâng thaønh, anh bò baét ngaøy 9/5/1964, bò tra taán daõ man, vaãn giöõ vöõng khí phaùch hieân ngang.

Ngaøy 11/08/1964, bò toøa aùn Nguïy quyeàn tuyeân aùn töû hình. Bò baén vaøo ngaøy 15/10/1964 taïi khaùm Chí Hoøa. Nhöõng lôøi cuoái cuøng laø lôøi anh goïi Baùc, goïi teân ñaát nöôùc. Baùc Hoà cuõng ñaõ thaønh Ñaát nöôùc. Anh ñaõ sinh ra treân maûnh ñaát töôi ñeïp nhöng ñang ñaày maùu vaø nöôùc maét vì keû thuø xaâm löôïc. Vaø anh hy sinh vì maûnh ñaát aáy.

Daãu treân ngöïc töôïng khoâng thaáy coù nhöõng doøng maùu ñoû,

Haõy nhôù ñöøng queân ñaïn giaëc noå vaøo anh!

Ngöôøi Ngheä só daãu kheùo leùo ñeán ñaâu cuõng khoâng theå khaéc hoïa ñöôïc aùnh maét truøi meán cuûa anh. AÙnh maét phuùt cuoái anh nhìn Ñaát nöôùc…..Lôøi anh vaãn … voïng .. maõi.. ngaøn.. naêm…..

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 11 Tháng 3 2012 15:40